V E D T Æ G T E R


  1. Foreningens navn er Viborg Karate & Kickboxing Center.  Foreningen er stiftet den 10.  februar 2005 og har hjemsted i Viborg kommune.
  2. Foreningens formål er at fremme karate, kickboxing, selvforsvar og tai chi, samt at tilbyde sine medlemmer aldersgruppen 5 år + en professionel og sikker instruktion af disse sportsaktiviteter i egnede lokaler.  Det er ligeledes foreningens formål at skabe en god og tryg atmosfære i klubben, samt arrangere konkurrencer og deltage i konkurrencer afholdt af andre foreninger, organisationer og lignende.
  3. Som medlem kan optages enhver, der vil overholde foreningens love og træningsreglement.  For medlemmer under 18 år forlanges forældres eller værges tilladelse til at deltage som aktiv medlem.  Foreningen har intet ansvar for skader sket under træning eller kamp.
  4. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.  Indmeldelsen skal ske skriftligt til foreningen.  Ved indmeldelsen betales kr. 100,00 i indmeldelsesgebyr.  Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer.  Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som aktive medlemmer.
  5. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller en af denne udpeget person, og skal ske senest 14 dage før udgangen af en måned.
  6. Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningsperioder.  Ved kontingent restancer fastsætter bestyrelsen forretningsgangen.  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent.
  7. Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at ekskludere et medlem (i en periode eller helt), når den nder, at den pågældende i væsentlig grad har optrådt usportsligt eller på anden måde i væsentlig grad har modarbejdet foreningen, og ikke har efterlevet klubbens regelsæt.  Bestyrelsen skal herefter forelægge sin beslutning på den først følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der træer endelig bestemmelse om eksklusionens opretholdelse.
  8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Indkaldelse hertil sker med 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse / opslag til medlemmerne med angivelse af dagsorden.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
   1)  Valg af dirigent
   2)  Formandens beretning
   3)  Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
   4)  Indkomne forslag
   5)  Valg til bestyrelsen
   6)  Valg til suppleanter til bestyrelsen
   7)  Valg til revisor samt suppleant for denne
   8)  Eventuelt
  9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt. Indsigelse mod generalforsamlingens vedtægtsmæssige indvarsling og beslutningsdygtighed, skal fremlægges forinden forhandlingerne indledes. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
  10. Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.  Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse / opslag til medlemmerne med angivelse af dagsorden.  Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
  11. Alle medlemmer over 16 år er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen.  Stemmeretten kan kun udøves personligt.  For aktive medlemmer under 16 år er en af disses forældre eller værge stemmeberettiget. Generalforsamlinges beslutninger kræver almindeligt stemmeertal, dog kræves der til ændring af vedtægterne tilslutning fra mindst 3/4 af de fremmødte.  Hvis der fremsættes ønske herom, skal skriftlig afstemning nde sted.
  12. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 6 medlemmer.  Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  Hvis der ikke vælges revisor og revisorsuppleant udpeger bestyrelsen en revisor.  Valgene foretages således:
   Ulige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor, 1 revisorsuppleant
   Lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
  13. Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne imellem sig.
  14. Bestyrelsens møder afholdes, når formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver dette.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst 2 dages varsel og mindst 3 medlemmer er mødt.  I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.  Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen, skal føres referat.
  15. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Med mindre andet er foreskrevet i vedtægterne, træer bestyrelsen afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Dokumenter vedrørende fast ejendom skal underskrives af den samlede bestyrelse.
  16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling.  Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revisor, og kassebeholdningen skal være tilstede.
  17. Til opløsning af foreningen kræves tilslutning fra mindst 3/4 af alle aktive medlemmer, dog kan foreningen ikke opløses så længe der er mindst 10 aktive medlemmer.  Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver handicap idræt i Viborg kommune.

 

Viborg den 14. september 2014